[Date Prev][Date Next][Thread Prev][][Date Index][Thread Index]

sb-itmedia.el野宮です。

ついて、と言っては何ですが、sb-itmedia.el で以下のようにすることで、時刻の
取得、並びに「サーベイ」記事を読めるようになりました。

2006-04-03	Masaru Nomiya	<nomiyac360@xxxxxxxxxxxxxx>
		
		*shimbun/sb-itmedia.el: Fix timestamp acquisition
                    Add survey group

--- sb-itmedia.el.orig 2006-04-03 18:21:07.000000000 +0900
+++ sb-itmedia.el    2006-04-03 18:32:14.000000000 +0900
@@ -56,6 +56,9 @@
    ("enterprise" "enterprise"
    ,(format template "enterprise/articles")
    "[[^ ]* \\([0-9]+:[0-9]+\\)]")
+   ("survey" "survey/news"
+    ,(format template "survey/articles")
+    nil)
    ("games" "games/news"
    ,(format template "games/articles")
    nil)
@@ -251,15 +254,15 @@
  (buffer-string))
   
 (luna-define-method shimbun-make-contents ((shimbun shimbun-itmedia) header)
- (when (re-search-forward "\\([0-9]+\\)/\\([0-9]+\\)/\\([0-9]+\\) \
-\\([0-9]+:[0-9]+\\) 更新" nil t)
+  (when (re-search-forward "\\([0-9]+\\)年\\([0-9]+\\)月\\([0-9]+\\)日 \
+\\([0-9]+\\)時\\([0-9]+\\)分 更新" nil t)
   (shimbun-header-set-date
   header
   (shimbun-make-date-string
    (string-to-number (match-string 1))
    (string-to-number (match-string 2))
    (string-to-number (match-string 3))
-   (match-string 4))))
+   (concat (match-string 4) ":" (match-string 5)))))
  (shimbun-itmedia-make-contents shimbun header))
 
 (provide 'sb-itmedia)